logo tz-izolace.cz
   F O U K A N Á   T E P E L N Á   A   Z V U K O V Á   I Z O L A C E

Použití Climatizer Plus


Foukaná tepelná a zvuková izolace Climatizer Plus má velmi všestranné použití. Najde své uplatnění jak v novostavbách, tak i v rekonstrukcích starších objektů. Díky jejím vlastnostem a vhodnou aplikací lze odstranit u stávajících objektů nedostatky, které vznikly neodbornou montáží, jako jsou tepelné mosty, nedostatečně zaizolované prostory, ale i běžnými technologiemi nepřístupné dutiny a neposlední řadě lze odstranit i kondenzaci vodních par na stropních konstrukcích. Použitím vhodné technologie aplikace lze tímto materiálem zateplit kompletně celý dům včetně fasádního systému. V současné době rostou ceny energií neustále vzhůru a majitelé objektů se stále více snaží minimalizovat tepelné a tím i finanční ztráty způsobené nedostatečně zaizolovanými konstrukcemi. V této chvíli je vhodné se zamyslet nad volbou druhu tepelné izolace a způsobu její aplikace. Nabízíme Vám příklady skladeb konstrukcí s Climatizer Plus :Izolace střešních konstrukcíIzolace stropních konstrukcíIzolace konstrukcí pasivního domuSanace izolací starších konstrukcíIzolace stěnových konstrukcíIzolace konstrukcí v detailuIzolace konstrukcí průmyslových stavebSanace nejen panelových domů
Izolace střešních konstrukcí


Úplná izolace krokví s provětráním

CLIMATIZER PLUS - celulózová izolace se výborně hodí k úplné izolaci střešních krokví. Při sklonu střechy větším než 20° může být konstrukce obedněna asfaltovanými dřevovláknitými deskami (DFF) nebo MDF/DHF s drážkou a perem po celém povrchu (Detail N1). Tímto způsobem kladení je možné desky velmi hospodárně zpracovávat a izolují proti větru zvenčí (protivětrná vrstva).Nedochází k hloubkovému provětrání izolace, která tak může izolovat v celé projektované tloušťce. V rámci konstrukce vytvářejí další tepelnou a zvukovou izolační vrstvu a redukují tepelný vliv dřevěné konstrukce (tepelné mosty). Skladba dle N1 je difúzně otevřená. Z pravidla tudíž poskytuje parobrzda kladená na stranu k interiéru dostatečnou ochranu proti tvoření kondenzátu (ČSN EN ISO 13788). Parobrzda funguje zároveň jako vnitřní neprodyšná vrstva (ENEV).výkres Climatizer Plus úplná izolace krokví s provětráním

Úplná izolace krokví s běžným dřevěným bedněním

U střech s malým sklonem (menším než 20°),nebo při konstrukci střechy s úžlabím v ploše střechy má mimo jiné dřevěné bednění své výhody (Detail N2). Větrotěsná a vodu odvádějící se stane tato spodní část střechy teprve díky další vložené izolační vrstvě. Oproti konstrukci N1 je tudíž zapotřebí u N2 jeden pracovní krok navíc. Tato izolační vrstva musí mít malou hodnotu sd (sd ≤ 0,2m – DIN 68800-2) například Jutadach 135.

Před položením je zapotřebí překontrolovat dostatečnou propustnost par vložené pojistné hydroizolační vrstvy (provést výpočet difúznosti par dle ČSN EN ISO 13788). Materiál musí odvádět vodu a být odolný proti povětrnostním vlivům. Parobrzda je u detailů N1 a N2 zároveň vnitřní neprodyšnou vrstvou a neměla by být při instalačních pracích poškozena. Prostupy musí být napojeny tudíž odborně s vysokou těsností. Je-li plánováno více instalací – rozvodů elektro apod., je smysluplné zřízení další instalační mezery mezi parozábranou a vnitřním obkladem. Dle okolností k tomu může být dostačující nosný systém – rošt obkladu instalovaný na krokvích. Na toto pak může být připevněno vnitřní obložení ( pro montáž roštu a rozteč je nutné se řídit pokyny výrobce interiérových desek).výkres Climatizer Plus úplná izolace krokví s běžným dřevěným bedněním

Úplná izolace krokví nad rovinou střechy s podvětráním - 1

Vysoce kvalitní izolační vrstva nad rovinou střechy s celulózovou izolací Climatizer Plus (detail N3) umožňuje zvláště příjemné úpravy obytných prostor podkroví. Viditelné krokve zde slouží optice i statice; venkovní dvojité krokve slouží k izolaci a střešním převisům (detaily N3a, N3b, N3c).

Plánování stavby: po dokončení viditelných krovů se z venčí namontuje vnitřní obložení (z pravidla dřevo), poté parobrzda a krokve nad rovinou střechy. Nakonec se krovy z venku obední a olaťují ve směru spádu a napříč. Nyní se v prostoru hřebenáče nafouká celulózová izolace mezi krovy nad rovinou střechy. Tím lze společně dokončit pokrytí střechy a výstavbu interiéru.výkres Climatizer Plus úplná izolace krokví nad rovinou střechy s podvětráním

Úplná izolace krokví nad rovinou střechy s podvětráním - 2

Izolace nad úrovní střechy poskytuje možnost tepelného oddělení teplých vnitřních trámů a chladné venkovní stěny objektu v oblasti okapů. (Detail N3a). Použitím tepelně izolovaných desek nesoucích omítku platí totéž pro stěnu v oblasti věnce.

Aplikuje-li se vrstva celulózové izolace Climatizer Plus od shora dolů na celé zdivo, je možné provést vylepšené tepelně technické řešení okapů (detail N3b). Konstrukční nákladnost je pro tento zděný dům s venkovní izolací poměrně malá.

K zajištění vnitřní neprodyšné roviny musí být parobrzda přilepena v obou detailech za nosným trámem. Ve spodní oblasti okapu vytváří další navíc vložená pojistná hydroizolační vrstva detail odvádějící náhodně zatečenou nebo kondenzovanou vodu.výkres Climatizer Plus úplná izolace krokví nad rovinou střechy s podvětráním

Úplná izolace krokví nad rovinou střechy s provětráním - 3

Zděná stěna štítu je izolací nad rovinou střechy s celulózovou izolací Climatizer Plus účině tepelně oddělená od venkovní plochy střechy (Detail N3c). Pouze hřebenová vaznice proniká do pláště budovy (redukce tepelných mostů)

Parobrzda musí být vyvedena až k trámu na obvodové zdi. Prostor zdi může výt vyfoukán stejně jako normální prostor krokví.výkres Climatizer Plus úplná izolace krokví nad rovinou střechy s provětráním

Vegetační střecha s malým sklonem

Pro životnost a funkčnost konstrukce ploché střechy je mimo účinné a trvanlivé izolace střechy rozhodující zejména dostačující provětrání spodní části střechy (detail N4) Uvnitř pak může být zvolena difúzní konstrukce s parobrzdou.

Společně se spodní částí střechy drží i plochou střechu spádové krokve v požadovaném sklonu. Tyto krokve zároveň určují i tloušťku izolace Z důvodů difúznosti potřebný provětrávací prostor je vytvářen laťováním ve směru spádu. Tloušťka tohoto laťování musí být zvolena dle rozměrů střechy s ohledem na minimální požadovanou tloušťku mezery (obvykle 4 a více cm). Na štítových stranách střechy musí být zajištěno dostatečné větrání a odvětrání provětrávací mezery. Jako alternativu k tomuto lze použít odvětrávací hlavice aktivní i pasivní. Důležité: vysoce odborné provedení skladby vegetační a zejména pak hydrozolace ploché střechy .výkres Climatizer Plus vegetační střecha s malým sklonem

Izolace stropních konstrukcí


Mezistrop

Funkční stropní konstrukce umožňují realizaci dřevěných trámových konceptů i ve vícepodlažních budovách. Přitom musejí mezistropy splňovat vysoké požadavky na útlum akustických rezonancí a kročejového hluku. V případě stropu mezi vytápěným a nevytápěným podlažím (půda, sklep) musí zároveň poskytovat dostatečnou tepelnou izolaci. Konstrukce dle detailu N8 využívá vynikajících fyzikálních vlastností bezspárově foukané celulózové izolace Climatizer Plus s ohledem na tepelnou a akustickou rezonanční izolaci. Vloženým tlumícím páskem izolační podložky k oddělení vrchního a spodního opláštění se zároveň redukuje kročejový hluk.

Stavební papír na spodní straně konstrukce zamezuje prašnosti během prací a po nich. Nezávisle na obložení spodní strany stropu by tudíž měl být součástí každé nově budované konstrukce stropu. Na svrchní straně je jej zapotřebí pouze tehdy, když se bude chodit přímo po dřevěném opláštění. Zejména bude-li konstrukce tvořit strop v nejvyšším , nebo nejspodnějším podlaží, pak plní stavební papír na straně hraničící s vytápěnou obytnou místnosti též funkci parobrzdy a musí vykazovat dostatečně zvýšenou hodnotu sd ) (provést výpočet difúze vodních par podle ČSN EN ISO 13788). K oddělení vrchní a spodní části konstrukce by měla být vrchní vrstva prken uložena na filcovém podkladu jako plovoucí (pomocná lať) .výkres Climatizer Plus mezistrop

Strop z dřevěných trámů, vysoce akusticky izolující

V akusticky vysoce tlumícím stropu (detail N9) je pochozí podlaha mechanicky oddělena plovoucím uložením hranolů od spodní části konstrukce. Vícevrstvá spodní konstrukce obsahuje mimo jiné i vrstvu volně sypaného materiálu. Ten zvyšuje celkovou hmotnost konstrukce a tlumí mechanické vibrace.

Odborné zpracování protiprachové izolace pod sypaným materiálem umožňuje větší tolerance při přířezu spodních prken (prkna jsou uložena na přidržovacích lištách) Tepelnou izolační účinnost konstrukce lze zvýšit, když Climatizer Plus vyplní i dutiny vzniklé mezi hranoly (nahoře) a přidržovacími lištami (dole). V tomto případě musí být před montáží spodního obložení natažen stavební papír (protiprachová ochrana, parobrzda srov. N8).výkres Climatizer Plus strop z dřevěných trámů, vysoce akusticky izolující

Izolace konstrukcí pasivního domu


Pasivní dům - 1

Nízkoenergetický dům je obytný dům běžného užívání, jehož spotřeba topné energie je oproti průměrnému bytovému standardu snížena až o 80%. Oproti tomuto podstatnému rozdílu ve spotřebě energie na vytápění je cena stavby při budování nízkoenergetického domu z dřevěné konstrukce cca o 10% vyšší. Podmínkou je, aby již při koncipování nízkoenergetického domu byly kladeny vysoké požadavky na těsnost a vylepšenou tepelnou ochranu pláště budovy. Oboje lze realizovat naplánováním další izolační úrovně (detail NEH1 srov. též N3b).

U PASIVNÍCH DOMŮ JSOU BĚŽNÉ TLOUŠŤKY IZOLACE V OBLASTI STĚN ≥ 300 MM A V OBLASTI STŘECHY ≥ 400 MM (PODLE ENERGETICKÉ BILANCE DLE VÝPOČTU ENEV). S odborně slepenými spoji tvoří desky OSB parobrzdnou střední úroveň konstrukce stěny. Parobrzda (DIN 4108) je tažena od střechy až po tuto úroveň. Montáž instalací se provádí do vnitřní izolační úrovně. Obvodová stěna a střecha mají voduodvádějící provětranou mezeru. Ve spodní části okapů je voda bezpečně odváděná vloženou pojistnou hydroizolační vrstvou.výkres Climatizer Plus pasivní dům

Pasivní dům - 2

Předpokladem pro pasivní dům je minimalizace tepelných mostů mezi vnitřkem budovy a venkovní stranou konstrukce. Následující detaily poskytují pomoc při plánování napojení střecha / štít a strop / stěna. Oproti běžným systémům nevykazují detaily žádné přímé prostupy do vnějšího pláště budovy.

V detailu napojení střecha / štít vzniká laťováním ve směru spádu průběžná provětrávací mezera. Parobrzda slouží též jako vnitřní neprodyšná vrstva a musí být v místech prostupů (instalace atd.) odborně spojena. Detail NEH2

Parobrzda je vedena od shora kolem stropního trámu až do níže položeného podlaží. Protiprachová izolace musí být zejména na okrajích stropu odborně napojena.
Detail NEh2výkres Climatizer Plus pasivní dům napojení střecha / štít

Pasivní dům - 3

>Předpokladem pro pasivní dům je minimalizace tepelných mostů mezi vnitřkem budovy a venkovní stranou konstrukce. Následující detail poskytuje pomoc při plánování napojení stěna / sklep. Oproti běžným systémům nevykazují detaily žádné přímé prostupy do vnějšího pláště budovy.

Parobrzda je vedena souvisle od stěny až po podlahu. Zde omezuje pronikání vlhkosti do konstrukce a zároveň slouží jako protiprachová izolace.výkres Climatizer Plus pasivní dům napojení stěna / sklep

Sanace izolací starších konstrukcí


Uzavřený izolační plášť

Konstrukce nad rovinou střechy umožňuje u sanace starých staveb účinnou izolaci celého objektu (detail ND5). V jednom kroku lze zaizolovat stěny, střecha a strop takovým způsobem. že proporce budovy zůstanou zachovány. Zároveň činí tato metoda zafoukání komplikovaná spojení střešního zateplení na pozednici a na kleštiny (zavětrování) značně jednoduššími. Struktura materiálu a technika zpracování Climatizeru Plus umožňuje optimální izolaci i při nepravidelně tvarovaných stěnách z kamene.

Volba tloušťky izolace se provádí na střeše nezávisle na tloušťce existujících krokví. V oblasti stropu lze Climatizerem Plus vyplnit všechny dutiny (nad a pod trámovou podlahou). Parobrzda, která v oblasti střechy působí zároveň neprodyšně – větrná přepážka (ENEV), se souvisle vede až do oblasti stropu. Zde slouží jako protiprašná izolace.výkres Climatizer Plus uzavřený izolační plášť

Sanace střechy

Izolace střešního prostoru dle detailu ND1 umožňuje dodatečnou půdní vestavbu bez sejmutí obložení interieru zateplení ze střechy nebo spolehlivou izolaci ze strany interieru při budování podkroví. Tepelně-izolační hodnoty přitom splňují vysoké požadavky ENEV. Zároveň vytváří konstrukce pro sanovaný dům spodní část střechy odvádějící vodu s další provětrávací mezerou.

Podvětrávací úroveň (hloubka cca. 3 cm) je tvořena přidržovacími lištami a impregnovanými deskami HFD (například Hofafest Smrčina). Budeli se v budoucnu sanovat interiérové obložení, nesmí být přitom poškozena izolace. Přidržovací lišty proto musí být upevněny na krokvích. Vymezovací latě mohou být vloženy bez upevnění. Při vyfoukávání izolací slouží jako podpěra HFD desek a zajišťují jejich prohnutí. Desky se musí břidlicovitě překrývat po spádu střechy, nebo být spojeny perem a drážkou (odvádění vody.) Vyrovnávací prkna umožňují lícovanou konstrukci půdní vestavby a zvětšují objem izolace. Ve střechách s krokvemi dostatečné tloušťky lze upustit od instalace prkna nebo pomocného roštu na zvýšení tlouštky izolace při provádění sanace ze spodní strany střechy. Konstrukce dle ND1 je difuzně otevřená. Parobrzda položená ze strany interiéru poskytuje dostatečnou ochranu před tvorbou kondenzátu. Parobrzda pak současně funguje jako vzduchově neprodyšná vrstva- protivětrná přepážka (ENEV). Důležité: spodní část střechy odvádějící vodu musí být v oblasti okapu vedena přes stěnu domu a pomocné HDF desky musí rovněž přesahovat.výkres Climatizer Plus sanace střechy

Dodatečné izolování obvodové zdi - 1

Dle vyhlášky o úsporách energií (EnEV) musí být při obnově stavebních částí nutně dodržen koeficient průchodu tepla u ? 0,35 W/(m2K pro stěny sanovaných starých staveb s normální vnitřní teplotou. Principielně lze tuto hodnotu docílit jak s venkovní izolací (detail ND2a) tak i s vnitřní izolací (detail ND2b). V ploše je zde hodnota „ u“ stejná nezávisle na pořadí vrstev. U vlastností na okrajích však obě konstrukce vykazují podstatné rozdíly. Při venkovní izolaci (schéma vlevo dole ) stěna akumulující teplo je blíže interiéru což je vždy výhodnější. To redukuje výkyvy teplot v interiéru a vytváří příjemné klima v místnosti.

U venkovní izolace vytváří izolační vrstva uzavřený plášť budovy a uzavírá tím všechny netěsnosti starého zdiva. Po montáži vhodné spodní konstrukce lze stěnu obložit dřevem nebo difúzně omítnout minerální omítkou.výkres Climatizer Plus dodatečné izolování obvodové zdi

Dodatečné izolování obvodové zdi - 2

Má-li být při izolování klasické zděné konstrukce zachována venkovní fasáda (památková péče), pak musí být malá tepelně-izolační účinnost venkovního pláště budovy kompenzována zvláště kvalitní vnitřní izolací s malou příčnou tepelnou vodivostí. Tepelné ztráty, ke kterým dochází (tepelné mosty viz schema vpravo dole detail ND2a) musí být též omezeny . S ohledem na použití celulózových vláknitých izolací CLIMATIZER PLUS (detail ND2b) je třeba dbát na dokonalé provedení parotěsné vrstvy a posouzení difuze vodních par výpočtem. Vnější nátěrové hmoty a postupy při opravách omítek a zdiva nesmí být difuzně uzavřené Bezspárová vnitřní izolace i nerovných stěn umožňuje moderní a účelové úpravy interiéru.

Velký difuzní odpor venkovního zdiva znamená u vnitřní izolace použití parotěsné zábrany s vysokou hodnotou sd (provést výpočet difuze vodních par). Parotěsná izolace, musí být ve všech spojích a průchodech odborně utěsněna (řídit se pokyny výrobce, otvory pro foukání dodatečně parotěsně utěsnit).výkres Climatizer Plus dodatečné izolování obvodové zdi

Izolace masivního stropu

Tradiční masivní stropy lze dodatečně izolovat Climatizerem Plus. S dřevěným obložením vytváří tato konstrukce teplé a příjemné obytné klima (detail ND3). S možnostmi foukacích technik lze Climatizer Plus aplikovat i do těžko přístupných mezistropů, dvojitých podlah, klenutých stropů a složitých spodních konstrukcí.

Izolaci lze nafoukat do prostorů vzniklých mezi dřevěným podvalem a obložením podlahy. Mechanická vazba mezi vrstvou prken a masivním stropem se redukuje plovoucím uložením dřevěného podvalu. Dřevo je možné též uložit na filc. Stavební papír slouží jako protiprašná izolace. Nachází-li se strop nad nevytápěnou místností, má papír též parobrzdnou funkci. Dostatečnou parobrzdnou účinnost je zapotřebí překontrolovat výpočtem difuze vodních par dle ČSN EN ISO 13788.výkres Climatizer Plus izolace masivního stropu

Podhled

K snížení vytápěného objemu místnosti starých staveb nebo hal se často pod existující strop instaluje podhled. Opomene-li se přitom ale jakákoliv izolace, lze vytvořený prostor nad podhledem jen částečně tepelně oddělit od obytného prostoru. Náklady na vytápění tak nebudou v požadované míře sníženy. Pomocí v takové situaci je nafoukat na podhled celulózovou izolaci Climatizer Plus (detail ND4) Díky bezspárovému zpracování se zároveň sníží rezonance v místnosti, čímž se vytvoří příjemná akustika prostor.

Při montáži závěsné konstrukce je nutno se řídit pokyny výrobce. Izolaci pak lze volně nafoukat na podhled. Přitom je zapotřebí dávat pozor na rovnoměrné rozložení po povrchu podhledu. V halách s velkou tvorbou vlhkosti je zapotřebí vytvořit provětrávání vzniklého prostoru nad podhledem. Vytvoří se tak větraná skladba s izolací.výkres Climatizer Plus podhled

Izolace klenby a kupole

Climatizer Plus se výborně hodí k tepelné izolaci nepravidelně tvarovaných nebo obloukových ploch (detail S1) Oroti mnoha běžným izolačním systémům zde lze celulózovou izolaci formou volně foukané aplikace obzvláště efektivně a hospodárně zpracovávat. I těžce přístupné detaily lze touto cestou izolovat.

Stejnoměrné rozložení Climatizeru Plus lze zajistit výškovými značkami. Na silně obloukových plochách musí být izolace zajištěna před sesutím – možno použít lehce zvlhčený nástřik (řídit se směrnicemi pro zpracování Climatizeru Plus).výkres Climatizer Plus izolace klenby a kupole

Mezistrop - sanace

V případě stropu mezi vytápěným a nevytápěným podlažím (půda, sklep) musí zároveň poskytovat dostatečnou tepelnou izolaci. To velmi často není splněno u starších domů, kde je v nejlepším případě možno najít konstrukce částečně naplněné málo funkční izolací ze škváry či letitou směsí pilin nebo plev s vápnem. Jeli konstrukce nosných trámů dostatečně dimenzovaná lze pomocí foukaného Climatizeru plus tepelně izolační vlastnosti konstrukce značně zlepšit. Konstrukce dle detailu S2 využívá vynikajících fyzikálních vlastností bezspárově foukané celulózové Izolace Climatizer Plus s ohledem na tepelnou i akustickou protirezonanční izolaci. Přestože není možné do těchto konstrukcí doplnit parotěsnou zábranu nebo parobrzdu , nehrozí ve většině případů žádné nebezpečí kondenzace. Difuzní odpor prostého prkenného záklopu na sraz je poměrně nízký a rovněž v případě jeho jednoduchých potahů (hlína,betonový nebo škvárobetonový potěr ..) není vážnějších překážek.

Při aplikaci do těchto stropů doporučujeme odstranit příčně přes celý půdní prostor několik záklopových prken. Z jedné mezery (šířka cca 30cm) lze obvykle doplnit stropní konstrukci na vzdálenost cca 3 – 4 m na každou stranu. V případě záklopu, který je opatřen potěrem z betonu na silné asfaltové lepence je třeba udělat opatření v podobě několika otvorů v každém poli. Tyto otvory musí zůstat ventilačně otevřeny i po provedení izolace. V případě jakéhokoli typu tohoto zateplení je vždy třeba dbát na řádné odvětrání půdního prostoru nad stropem(alespoň 1m2 větracích otvorů na 200m2 izolované plochy). V případě složitější skladby stropu doporučujeme vždy provést výpočet difúze vodních par podle ČSN EN ISO 13788. Pro průběžnou kontrolu ukládané vrstvy je možné použít zpětné zrcátko v kombinaci s výkonným osvětlením dutiny. Otáčet aplikační hadicí během vyplňování!výkres Climatizer Plus mezistrop - sanace

Izolace stěnových konstrukcí


Dřevěný rám s omítnutou fasádou

Difúzní dřevěnou rámovou konstrukci s omítnutou fasádou lze realizovat např. minerální venkovní omítkou (detail N5). Vysoká izolační hodnota celulózové izolace Climatizer Plus zaručuje příjemné klima interiéru.

Dřevěné stojky se z vnější strany opláští pouze difúzním nosičem omítky (např. cementem pojené desky z dřevité vlny (HWL). Bednění konstrukce upevněné z vnitřní strany pak musí sloužit jako výztuž. Použijí-li se zde desky z lepeného dřeva s lepenými spoji, lze zpravidla upustit od parobrzdy (provést výpočetdifuze par dle ČSN EN ISO 13788).. Na venkovní omítku se hodí minerální výrobky s malým difúzním odporem. skrz nosič omítky. Vzduchotěsná vnitřní konstrukční vrstva tak zůstane nepoškozená. Zdvojením z vnitřní strany (pomocný rošt) lze s malými náklady vytvořit další instalační mezeru (detail vpravo). Důležité: při montáži obložení a opláštění je zapotřebí se řídit pokyny výrobců jednotlivých materiálů.výkres Climatizer Plus dřevěný rám s omítnutou fasádou

Provětrávaná fasáda

Opláštěná dřevěná rámová konstrukce poskytuje stavebně-fyzikální možnost oddělení funkce stěny: ochrana proti vlhkosti, nosná funkce a tepelná resp. zvuková izolace. Provětrávaná fasáda zde zmírňuje povětrnostní vlivy na nosnou a izolační část konstrukce stěny (detail N6) a vytváří pěknou optiku (např. dřevo, kámen).

Jako vnitřní obložení jsou zde použity desky z aglomerovaného dřeva nebo OSB s lepenými spoji. Zpravidla proto není zapotřebí žádné další parobrzdy. Celulózová izolace Climatizer Plus by měla být před zazděním fasády aplikována zvenčí skrz venkovní desku HDF Vysoká neprůdušnost vnitřní vrstvy tak zůstane zachována. Obloží-li se nosná konstrukce také vyztužujícími deskami z aglomerovaného dřeva (např. překližky), stane se zde systém téměř nedifúzní pro páru a na vnitřní straně je bezpodmínečně nutné instalovat parotěsnou izolační vrstvu (provést výpočet difuze par dle ČSN EN ISO 13788). Zdvojením z vnitřní strany lze s malými náklady vytvořit další instalační úroveň (vpravo). Důležité: dostatečné větrání a odvětrání provětrávací mezery. Při montáži obložení a opláštění je zapotřebí se řídit pokyny výrobce (také u spodních konstrukcí).výkres Climatizer Plus provětrávaná fasáda

Vnitřní stěny z montovaných konstrukcí

Vnitřní stěny lehké konstrukce vykazují po naplnění celulózovou izolací CLIMATIZER PLUS vynikající zvukově-izolační hodnoty. Plné a bezspárové vyplnění montované stěny přeruší přímo zvukové mosty a v dutině působí tlumivě. Konstrukce z kovových profilů i dřevěných profilů jsou použitelné. Dřevěné konstrukce střídavé jsou kvůli nepřímé akustické a tepelné vazbě přes sloupek výhodnější. K oddělení prostorů (zejména akustickému) je třeba kovové konstrukce obvodově oddělit dle předpisů výrobce (např . Knauf).

Aby bylo u oddělených trámků zaručeno homogenní naplnění konstrukce, lze mezi trámky nasponkovat pásky ze sádrokartonu nebo z desek HFD. Takto vzniklé jednotlivé prostory se pak plní zvlášť. Alternativně může zpracovatel pracovat se speciální koncovkou X jet, aby se minimalizovala prachová zátěž obytných prostor. Proti uniku izolace při případných úpravách ze pod opláštění napnout izolační papír. Hraničí-li stěna s nevytápěnou místností, pak má speciální papír na teplé straně konstrukce též parobrzdný účinek a musí vykazovat zvýšenou hodnotu sd (provést výpočet difuze par podle ČSN EN ISO 13788) Důležité: montáže stěn musí být provedeny odborně (pohyblivost plnící hadice). Při montáži obložení a opláštění sádrokartonem je nutno se řídit pokyny výrobce.výkres Climatizer Plus vnitřní stěny z montovaných konstrukcí

Izolace konstrukcí v detailu

Napojení střecha / stěna


Celulózová izolace Climatizer Plus umožňuje velmi jednoduché konstrukční detaily s bezspárovým přechodem tepelné izolace ze střechy do prostoru stěny (detail N10). Tak lze zamezit tepelným mostům na nosných trámech, vaznicích atd. Zároveň jsou účinně tepelně a akusticky odděleny venkovní a vnitřní prostory. K účelům instalací slouží v detailu N10 úroveň laťování. Obrátí-li se pořadí vrstev a parobrzda se instaluje dovnitř, okamžitě se zvětší tloušťka izolace o tloušťku této úrovně. Pro vestavby se doporučuje naplánovat skutečnou instalační úroveň. Odborně naplněná Climatizerem Plus zvýší tato navíc izolační účinnost konstrukce (srov. následuje detail N11).

Laťování ve směru spádu zajišťuje dostatečné provětrání venkovní fasády a krovů. Vložená hydrizolační vrstva ve spodní části střechy vytváří detail odvádějící vodu. Parobrzda slouží jako vnitřní vzduchoneprodyšná rovina a vede od střechy až po úroveň stěny. Je-li plánovaná instalační úroveň vymezena roštem, lze ji navíc izolovat nástřikem Climatizerem Plus. Důležité: instalace dílů produkujících teplo (např. halogenových světel) se musí provádět dle směrnic pro zpracování CLIMATIZERu PLUS a instalačních pokynů výrobce – zejména důrazně dbát na použití reflexních – tepelně oddělujících krytů.výkres Climatizer Plus napojení střecha / stěna

Napojení stěna / základová deska

Není-li budova podsklepena, musí se k ochraně před vzlínáním vlhkosti aplikovat mezi základy a nejspodnější podlaží budovy asfaltová lepenka (detail N11). V úrovni podlahy je proto velmi důležité použít vnitřní parobrzdu / parotěsnou izolaci s dostatečně vysokým parotěsným účinkem (provést výpočet difuze vodních par dle ČSN EN ISO 13788)). V oblasti stěny je zpravidle jedna parobrzda dostatečně izolující. Jako alternativa k parobrzdnému papíru nebo folii jsou k obložení stěn vhodné též desky z aglomerovaného dřeva nebo OSB se spoji na pero a drážku. S odborně slepenými spoji tvoří tyto desky neprodyšnou a parotěsnou konstrukční vrstvu. Naplánování další instalační mezery umožňuje v tomto případě rozsáhlé instalace bez zásahu do izolační výplně stěny.

Podmínkou izolace instalační úrovně je odborná a čistá montáž instalací s krytím. Dle hloubky lze tuto úroveň naplnit nástřikem celulózovou izolací Climatizer Plus.výkres Climatizer Plus napojení stěna / základová deska

Napojení stěna / strop sklepa

Aby se minimalizovaly tepelné mosty na betonovém věnci, oddělí se tento tepelně izolujícím nosičem omítky od venkovní strany budovy (detail N12). Vaznice a nosné trámy tvoří prostupy do budovy a měly by být proto naplánovány pokud možno co nejtenčí.

Stavební papír slouží na úrovni podlahy jako protiprachová izolace. Současně má také oproti vytápěným prostorům funkci parobrzdy (DIN 4108). Použijí-li se ve stěně desky z aglomerovaného dřeva s lepenými spoji nebo OSB, lze zpravidla upustit od aplikace papíru. Na venkovní omítku jsou vhodné produkty pouze s nízkým difúzním odporem.výkres Climatizer Plus napojení stěna / strop sklepa

Izolace konstrukcí průmyslových staveb


Průmyslové objekty - 1

V moderních průmyslových objektech se používá celulózová izolace Climatizer Plus k bezspárové izolaci konstrukcí z vlnitého a lichoběžníkového plechu v oblasti střechy a stěn (detail I1). Velký difuzní odpor vnější strany konstrukce vyžaduje aplikaci a odborné utěsnění a napojení parotěsné izolační vrstvy s dostatečně vysokou hodnotou sd (DIN 4108, řídit se pokyny výrobce). Pokud se ve vnější vlně zajistí odvětrání nároky se podstatně sníží a konstrukce je značně bezpečná.

Parotěsná izolační vrstva je uložená na vnitřní straně. Utěsňuje konstrukci v místech spojů desek vnitřního opláštění a zabraňuje tak proniknutí vlhkého vzduchu do izolace. Je-li naplánovaná větrací mezera, musí být na krajích konstrukčních dílů zajištěno dostatečné odvětrání! Izolace může být aplikována i nástřikem.výkres Climatizer Plus průmyslové objekty

Průmyslové objekty - 2

Také dutiny kazetových konstrukcí stěn lze plně naplnit Climatizerem Plus. Desky HFD umístěné před kazetami zde zabraňují pronikání studeného venkovního vzduchu mezi kazetami do interiéru (detail I2). Zároveň se těmito deskami zabrání tvorbě tepelných mostů na kovových profilech a kazetách. Tím se zmenší efektivní hodnota u.

Před instalací desek HFD mohou být do vodorovně položených kazet nataženy šňůry. Při plnění Climatizerem Plus suchou cestou slouží tyto šňůry na protahování aplikační hadice. Izolaci lze rovněž aplikovat nástřikem.výkres Climatizer Plus průmyslové objekty

Sanace nejen panelových domů


Dvouplášťová střecha - sanace

Dvouplášťové konstrukce používané v minulosti v bytové výstavbě se vyznačovaly společným znakem - podobné panelové nebo železobetonové konstrukce stropu nad níž se vytvářely různé typy skladeb a střešních tvarů. Železobetonový strop obvykle poskytuje dobrou funkci statickou a má vysoký difúzní odpor avšak používané izolace vedle toho, že byly velmi slabé (cca 4 – 5 cm) byly navíc velmi ledabyle ukládány. To vede často k vysokým únikům tepla, lokálním poruchám v podobě kondenzace nebo i plísní. Jeli dutina uvnitř konstrukce dostatečně dimenzovaná lze pomocí foukaného Climatizeru plus tepelně izolační vlastnosti konstrukce značně zlepšit. Konstrukce dle detailu S3 využívá foukané celulózové Izolace CLIMATIZER PLUS zejména s ohledem na tepelnou izolaci a způsob jejího uložení, který je jakoby předurčen pro tuto aplikaci. Při sanaci těchto střech Climatizerem je většinou možné ponechat základní princip fungování střešního pláště beze změn a izolaci pomocí několika vhodně situovaných otvorů doplnit. Přestože není možné do těchto konstrukcí doplnit parotěsnou zábranu nebo parobrzdu , nehrozí ve většině konstrukcí žádné nebezpečí kondenzace v případě, že se zabezpečí správné fungování všech prvků odvětrání jak v atice tak případně i ve střešním plášti (aktivní větrací hlavice).

Při aplikaci do těchto stropů doporučujeme nejprve provést několik vrtaných sond a přesvědčit se o skutečné skladbě a provedení.Skutečnosti uváděné v dokumentaci nejsou často pravdivé. Velmi často je možné z několika otvorů vstoupit do celého pláště, protože dutiny dosahovaly od 30 až do 60 cm. V případě, že není možné do dutiny vstoupit je třeba vytvořit sadu menších otvorů vzájemně osově vzdálených cca 6m. Těmito otvory je pak izolace doplněna. Tyto otvory by měly zůstat ventilačně otevřeny i po provedení izolace (ventilační hlavice – pasivní). Pozor na atikové přisávací otvory – často jsou ucpány nečistotami nebo zateplovacím fasádním pláštěm! Je třeba je obnovit nebo nahradit jejich funkci jiným způsobem! V případě jakéhokoli typu tohoto zateplení je vždy třeba dbát na řádné odvětrání dutiny - prostoru nad stropem (alespoň 1m2 větracích otvorů na 300m2 izolované plochy). V případě složitější skladby stropu doporučujeme vždy provést výpočet difúze vodních par podle ČSN EN ISO 13788. Pro průběžnou kontrolu ukládané vrstvy je možné použít zpětné zrcátko v kombinaci s výkonným osvětlením dutiny. Otáčet aplikační hadicí během vyplňování! Nepoužívat plné vyplnění přetlakovým způsobem. Izolace musí být aplikována s nízkou objemovou hmotností, aby došlo k jejímu cca 10% sesednutí v případě náhodné lokální aplikace až k hornímu plášti.výkres Climatizer Plus dvouplášťová střecha  - sanace

Tříplášťová střecha - sanace

Dvouplášťové konstrukce střech vedle svých často špatných tepelně izolačních vlastností vykazovaly časté poruchy v souvrství asfaltových hydroizolačních pásů, špatného řešení detailů atik a dešťových vpustí. Z toho důvodu je řada z nich rekonstruována na střechu tříplášťovou. Toto řešení zcela eliminuje tento problém. Předem je však obvykle nutné nechat celé souvrství vyschnout (často i několik let). Pro tento účel je vhodné původní vrstvy asfaltových pásů narušit prořezáním, neboť se často velké množství vody skrývá přímo v nich. Při prořezávání nejsou výjimkou „zásobárny“ vody o objemu stovek litrů.

Konstrukce dle detailů S4 využívá foukané celulózové Izolace Climatizer Plus zejména s ohledem na ideální způsob jejího uložení beze spár, s přilnutím ke všem detailům často složité sbíjené konstrukce. Při sanaci těchto střech Climatizerem je možné postupovat dvěma způsoby :
1. ponechat základní princip fungování střešního pláště beze změn a izolaci pomocí několika vhodně situovaných otvorů doplnit (viz S4a). Otvory ponechat otevřené a půdní prostor větrat.
2. Změnit systém odvětrání střechy. Z původní vnitřní větrané dutiny udělat nevětranou mezeru (možno ponechat mikroventilaci například formou několika atikových otvorů nebo komínků vyvedených do prostoru větrané půdy) a zateplit střechu na původním horním nosném plášti. Toto řešení se uplatňuje tam, kde je vnitřní dutina malá, obtížně přístupná, členitá bez možnosti odvětrání. Vrchní povrch izolace Climatizer je možné jemně zamlžit vodou nebo překrýt například folií Tyvek , Jutadach apod. (viz S4b)

Při aplikaci do těchto stropů doporučujeme nejprve provést několik vrtaných sond a přesvědčit se o skutečné skladbě a provedení.Skutečnosti uváděné v dokumentaci nejsou často pravdivé. Velmi často je možné z několika otvorů vstoupit do celého pláště, protože dutiny dosahovaly od 30 až do 60 cm. V případě, že není možné do dutiny vstoupit je třeba zamezit intenzivnímu provětrání dutiny. Ponechat pouze několik mikroventilačních otvorů. V případě jakéhokoli typu tohoto zateplení je vždy třeba dbát na řádné odvětrání - prostoru pod střechou (alespoň 1m2 větracích otvorů na 200m2 izolované plochy). V případě složitější skladby stropu doporučujeme vždy provést výpočet difúze vodních par podle ČSN EN ISO 13788. Při vyplňování do původní konstrukce otáčet aplikační hadicí během vyplňování! Nepoužívat plné vyplnění přetlakovým způsobem. Izolace musí být aplikována s nízkou objemovou hmotností, aby došlo k jejímu cca 10% sesednutí v případě náhodné lokální aplikace až k hornímu plášti.výkres Climatizer Plus tříplášťová střecha  - sanace